logo here
logo here

Textiles

NMRNMR
Polidoro da Caravaggio (Polidoro Caldara, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ), ຄັດລອກຫລັງຈາກນັ້ນ

Diane ແລະ Apollo

© 2003 ຫໍພິພິທະພັນ Louvre / ວຽກງານສິນລະປະຈາກຍຸກກາງ, ຍຸກສະ ໄໝ ແລະໃນຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່© 2003 ຫໍພິພິທະພັນ Louvre / ວຽກງານສິນລະປະຈາກຍຸກກາງ, ຍຸກສະ ໄໝ ແລະໃນຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່
Andrieu, Bertrand Denon, Dominique Vivant, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ ນຳ ຂອງ

Conquest of Silesia